11.05.2022 Musicaloplevelse

Kæmpe musical-brag med de største danske hits fra 80’erne!

Der bliver magi i luften, når musicalen vender tilbage i en helt ny opsætning med et nyt cast, scenografi og endnu flere 80’er hits! Det blir’ det dejligste forår i 100 år!

Med et super soundtrack fortæller ELSK MIG I NAT en enkel og gribende historie om en række mennesker, der bliver mindet om de drømme, de engang turde have, det liv der dengang var muligt – og om den kærlighed de måske kan få lov at opleve igen.

Kæmpe musical-brag med de største danske hits fra 80’erne!

Der bliver magi i luften, når musicalen vender tilbage i en helt ny opsætning med et nyt cast, scenografi og endnu flere 80’er hits! Det blir’ det dejligste forår i 100 år!

Med et super soundtrack fortæller ELSK MIG I NAT en enkel og gribende historie om en række mennesker, der bliver mindet om de drømme, de engang turde have, det liv der dengang var muligt – og om den kærlighed de måske kan få lov at opleve igen.

Hvad :

”Elsk mig i nat”

 

Hvornår :

Onsdag, den 11. maj 2022, kl. 20.00

 

Hvor :

Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100, ved rundkørslen

 

Hvordan :

Fælleskørsel fra Spisestedet i Grindsted, Vestergade 8, 7200 Grindsted.

Mogens, Allan, Erik, Poul & Villy kører.

 

Inden afgang er der fællesspisning hos ”Spisestedet”, Vestergade 8, 7200 Grindsted, hvor vi mødes kl. 16.45 skarp.

Menuen er Wienerschnitzel med tilbehør og til dessert serveres der Citronfromage.

 

Alt dette til en pris af kun 0,00 kr. for medlemmer af Mænds Mødesteder i Grindsted

 

Parkeringsforslag, Vejle Kommunes administrationsbygning, Skolegade 1, 7100 Vejle

26.04.2022 Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Mænds Mødesteder i Grindsted, Billund Kommune, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted,

mandag den 25. april 2022, kl. 12.00

PROGRAM

Dagsorden ifølge vedtægterne og aftale af 14.03.2022:

 

1.           Valg af dirigent

Allan tilbød sig rollen som dirigent.

 

2.           Valg af referent

Tilhørerne foreslog vor sekretær Allan, som påtog sig rollen som referent.

 

3.           Valg af 2 stemmetællere

Erik og Henning E. blev foreslået og enstemmigt valgt som stemmetællere.

 

4.           Revideret regnskab for 2021forelægges til godkendelse

Olaf præsenterede det af bestyrelsen godkendte og underskrevne regnskab for 2021, der udviste en balance på 47.988,58 kr. En enig generalforsamling godkendte det fremlagte regnskab uden bemærkninger.

 

5.           Forslag til budget 2022 for indeværende år

Bestyrelsen havde foreslået, at vi forsigtigt tog udgangspunkt i den økonomiske situation som var kendt ved årsskiftet 2021/2022, hvilket svarer til 47.988,58 kr. Budgettet vil selvfølgelig blive påvirket af alle de arrangementer der skal afvikles i 2022 på grund af Coronaen i de foregående år.

 

6.           Eventuelt. 

–         Husk vores arrangement ”Elsk mig i nat” i Vejle, den 11. maj 2022, kl. 20.00. Mødested og fælleskørsel meddeles hurtigst muligt. Henning E. finder et egnet sted i Grindsted hvor vi kan nyde vores aftensmad.

 

–         Poul orienterede om et fælles gratis arrangement i Middelfart for alle Mænds Mødesteder i Danmark, tirsdag den 21. juni 2022 i perioden 09.30 – 22.00. Når endeligt program for dagen foreligger, meldes der ud vedrørende deltagelse m.v.

PS. Der er ophængt en lille seddel med angivelse af tid og sted i vores nye meddelelsesskab, som Villy har så venligt har fremstillet og ophængt. Den midlertidige kode på låsen er ”000”

 

–         Poul udarbejder ny ”forplejningsliste” gældende for et år. Listen ophænges i vores meddelsesskab og det er op til den enkelte at finde en afløser såfremt der er behov herfor.

 

 

….Referent Allan

25.04.2022 Ekstraordinær generalforsamling

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Mænds
Mødesteder i Grindsted, Billund Kommune,
Nymarksvej 10, 7200 Grindsted,
mandag den 25. april 2022, kl. 12.00

PROGRAM

Dagsorden ifølge vedtægterne og aftale af 14.03.2022:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Revideret regnskab for 2021forelægges til godkendelse
5. Forslag til budget 2022 for indeværende år
6. Eventuelt. (Her kan der ikke træffes bindende beslutninger)

….bestyrelsen

Rettelsetil referat fra MM-Grindsted, den 14.03.2022

Kære MM-venner.

Der er beklageligvis indsneget sig en fejl i det fremsendte referat fra vores generalforsamling, mandag den 14. marts 2022.
Det drejer sig om sammensætningen af den nye bestyrelse for 2022.
Valgt som 2. suppleant i bestyrelsen er  Mogens Broch og ikke Preben Bjørn som angivet.
Preben Bjørn er valgt som 2.revisorsuppleant.
Jeg sender en tak til Jørgen Jørgensens falkeblik som opdagede fejlen, tak for det Jørgen.
Jeg vil efterfølgende tilrette original referatet og hjemmeside opslaget.
Med beklagelse, venlig hilsen og god weekend til jer alle-
Allan Olesen, sekretær.

Referat fra generalforsamlingen den 14.03.2022

Referat fra generalforsamling i Mænds Mødesteder Grindsted,
i Billund Kommune, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted,
mandag den 14.marts 2022, kl. 12.00

PROGRAM
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Preben bjørn, som modtog valget og enstemmigt blev valgt som dirigent.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Allan Olesen som modtog valget og blev enstemmigt valgt som referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Erik Hvolgaard og Henning Eskildsen blev enstemmigt valgt som
stemmetællere.

4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden gjorde rede for det forløbne års hændelser, selv om det har været så som så med aktiviteter på grund af Corona epidemien.
Blandt andet har vi i 2021 ikke fået afviklet de planlagte oplevelser finansieret af §-18 midlerne.
Naturgruppen havde arrangeret en tur til Værneengene ved Tipperne, med efterfølgende grill arrangement i Villiams sommerhus i Ho. Vi har været på virksomhedsbesøg hos Kibæk Presenning i Kibæk og en tur i Nørre Nebel, hvor vi besøgte Nygaards Afrika med rundvisning i naturparken, hvor vi så hjorte og vildsvin i fri dressur samt efterfølgende lækker aftenbuffet.
Igen i år fik vi godkendt ansøgning om §18-midler og fik tildelt 17.000 kr. til anvendelse i 2022. Den planlagte tur til Karensminde blev udsat på grund af Coronasituationen, men planlægges afviklet i 2022. Grundet nedgang i indtægterne til kaffekassen på grund af ”gratis” ostemadder, har bestyrelsen har varslet prisstigning af kaffepengene fra 20 til 30 kr. pr. 1. april 2022. Det forholder sig således at kaffekassen medfinansierer vores daglige drift af foreningen, da de øremærkede midler fra §18-midlerne ikke må bruges til den almene drift, men kun til de ansøgte ture.
Formanden opfordrede alle til frisk og frejdigt at komme med forslag til kommende aktiviteter m. v.
Formandens beretning blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.

5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
På grund af indtrufne omstændigheder er regnskabet vedrørende
2021 ikke færdiggjort og revideret.
Der henvises til det udarbejdede forslag fra bestyrelsen i punkt 8.

6. Forslag til budget for indeværende år
På grund af indtrufne omstændigheder er budgettet for 2022 ej heller færdigberegnet og udmeldt endnu.
Der henvises som ovenfor til bestyrelsens forslag i punkt 8.

7. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 200 kr. for 2022, som
godkendtes på generalforsamlingen.
Kontingentet for 2023 vil uændret blive 200,00 kr. og fremover vil
kontingentet for det næstfølgende kalenderår blive meddelt på generalforsamlingen i året forud for kalenderåret. Det vil sige, at der på generalforsamlingen 2023 vil blive udmeldt fremtidigt kontingent for 2024.

8. Indkomne forslag
Som nævnt i punkterne 5 & 6, har bestyrelsen udarbejdet et forslag til behandling af de to punkter, som ikke blev behandlet på generalforsamlingen den 14. marts 2022.                          Ordlyden i forslaget er som følger:
Forslag til generalforsamlingens punkt 8 fra MM-Grindsteds bestyrelse.
Grundet udefra komne indtrufne omstændigheder, foreslår bestyrelsen at punkterne:
5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse og
6. Forslag til budget for indeværende år, udsættes til behandling på en ekstraordinær generalforsamling som påtænkes afviklet, som eneste 2 punkter i forbindelse med vores ”Påskefrokost”,
mandag den 25. april kl. 12.00 i vores lokaler på Frivillig Centret, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted. Vi håber på jeres forståelse og accept af ovennævnte forslag.
                                                                            …..bestyrelsen
Efter drøftelse af den aktuelle situation vedtog generalforsamlingen at følge bestyrelsens forslag.

9. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
1. På valg til bestyrelsen, var Allan Olesen og Villy Kristensen. Allan Olesen blev genvalgt og i stedet for Villy Kristensen, som ikke ønskede genvalg valgtes Olaf Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem.
2. De siddende suppleanter, Jørgen Jørgensen og Ivan Kjær ønskede ikke genvalg, derfor nyvalgtes Lars H. Ronøe som 1. suppleant og Mogens Broch som 2. suppleant for sæson 2022.

10. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
Da vor mangeårige revisor Ejvind Pausgård er afgået ved døden, blev Knud Møller Jepsen valgt som revisor (tidligere bilagskontrolant) og Preben Bjørn blev nyvalgt som revisorsuppleant (tidligere bilagskontrolantsuppleant).

11. Eventuelt. Her kan der ikke træffes bindende beslutninger
1. I forbindelse med bestyrelsens beslutning om at hæve prisen for ”mandagskaffen” var der fra medlemmerne ønske om, at eventuelle prisstigninger fremover kommer til afstemning på generalforsamlingen. Bestyrelsen tog ønsket til efterretning og vil
fremover bringe spørgsmål om prisstigninger op på generalforsamlingen til afgørelse. Der var dog fuld opbakning ved håndsoprækning til bestyrelsens varsling om at hæve kaffeprisen fra 20 til 30 kr. pr. 1. april 2022.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
….referent Allan Olesen

Den nye bestyrelse i Mænds Mødesteder i Grindsted vedrørende 2022
Umiddelbar efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:
Poul Kjær: Formand
Allan Olesen: Næstformand og Sekretær
Olaf Nielsen: Kasserer
Henning Eskildsen: Eventmager
Erik Hvolgaard: Omsorgskoordinator
Lars H. Ronøe: 1. Suppleant
Preben Bjørn: 2. Suppleant
– Traditionen tro deltager suppleanterne ved bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Indkaldelse til generalforsamling i MM Grindsted

Velkommen til generalforsamling i Mænds Mødesteder Grindsted,
i Billund Kommune, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted,
mandag den 14. marts 2022, kl. 12.00
                                           PROGRAM
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
6. Forslag til budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
8. Indkomne forslag
9. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
a) På valg til bestyrelsen er:
– Allan Olesen, modtager genvalg
– Villy Kristensen, modtager ikke genvalg
b) På valg som bestyrelsessuppleant er:
– Jørgen Jørgensen
– Ivan Kjær
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt. (Her kan der ikke træffes bindende beslutninger)

….bestyrelsen