Indkaldelse til generalforsamling i MM Grindsted

Velkommen til generalforsamling i Mænds Mødesteder Grindsted,
i Billund Kommune, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted,
mandag den 14. marts 2022, kl. 12.00
                                           PROGRAM
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
6. Forslag til budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
8. Indkomne forslag
9. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
a) På valg til bestyrelsen er:
– Allan Olesen, modtager genvalg
– Villy Kristensen, modtager ikke genvalg
b) På valg som bestyrelsessuppleant er:
– Jørgen Jørgensen
– Ivan Kjær
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt. (Her kan der ikke træffes bindende beslutninger)

….bestyrelsen