Der afholdes ordinær generalforsamling i Mænds Mødesteder Holbæk,
onsdag d. 9.-6. 2021 Kl. 14.00 på Dragebakken, Mellemvang 27, Holbæk
Alle er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetæller
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
5) Revideret regnskab forelægges til godkendelse
6) Forslag til budget for indeværende år
7) Fastsættelse af kontingent for næste år
8) Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændrede, se vedlagte bilag
9) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
10) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
11) Eventuelt. Her kan der ikke træffes bindende beslutninger
5.4 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 8 skal ved navns nævnelse sendes til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
5.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver
tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
5.6 Kun medlemmer, som senest inden generalforsamlingens start har betalt kontingent, har
stemmeret.
5.7 Ingen kan på generalforsamlingen stemme ved fuldmagt.
Forslag til vedtægtsændringer vedlægges. Ændringer er markeret med rød skrift.

Mænds Mødesteder Holbæk vedt 90621